Inschrijfnummer Kamer van Koophandel en fabrieken Amsterdam: 71319565,

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden” van M. Hoffman handelend onder de naam Hoffman Interieur gevestigd en kantoorhoudende aan de Van IJsendijkstraat, 1442 LC te PURMEREND.

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door M. Hoffman handelend onder de naam Hoffman Interieur, gevestigd te Purmerend.
1.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van   M. Hoffman.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van M. Hoffman afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2. Aangenomen werk
2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2.3 Tenzij anders is overeengekomen is M. Hoffman gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Mondelinge aanbiedingen door M. Hoffman of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel  4. Afspraken
4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van M. Hoffman binden de laatste niet, voor zover ze door M. Hoffman niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5. Overeenkomst
5.1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor M. Hoffman door zijn schriftelijke bevestiging.
5.2 Elke met M. Hoffman aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat M. Hoffman van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever overtuigd is, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat M. Hoffman zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleuren e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door M. Hoffman bij de aanbieding verstrekt, zijn voor M. Hoffman niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6. Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
6.1 M. Hoffman aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van M. Hoffman onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door M. Hoffman aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Op alle door M. Hoffman verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt M. Hoffman zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M. Hoffman.
7.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van M. Hoffman en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,00, onverminderd het recht van M. Hoffman om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8. Verplichtingen van M. Hoffman
8.1 M. Hoffman is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
8.2 M. Hoffman aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat M. Hoffman tijdig kan beschikken; A. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met M. Hoffman B. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. C. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. D. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie. E. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
9.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
9.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zicht heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor M. Hoffman voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Uitbesteding werk aan derden
10.1 Opdrachtgever machtigt M. Hoffman om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 11. Prijzen
11.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
11.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
11.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 12. Materialen
12.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
12.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit het werk worden genomen.

Artikel 13. Meer- en minderwerk
13.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
13.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
13.3 Door M. Hoffman te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
13.4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Annuleren
14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door M. Hoffman reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens M. Hoffman gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan M. Hoffman als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht M. Hoffman te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt M. Hoffman zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
14.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en M. Hoffman schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Opleveringstermijnen
15.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever M. Hoffman schriftelijk in gebreke te stellen.
15.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor M. Hoffman geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

Artikel 16. Oplevering
16.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop M. Hoffman dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld.
16.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke M. Hoffman niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 17. Reclame en Garantie
17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, M. Hoffman terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
17.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering M. Hoffman wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17.3 M. Hoffman dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17.4 Indien de reclame naar het oordeel van M. Hoffman juist is, zal M. Hoffman hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.
17.5 M. Hoffman verleent op door haar geleverde goederen en ter zake van de door haar verrichte prestatie aan opdrachtgever garantie voor zover het betreft gebreken welke bij normaal gebruik en gebruik overeenkomstig de bestemming aan de dag treden, zulks op basis van het volgende systeem.
A. Binnen een jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, komen geheel voor rekening van M. Hoffman;
B. Binnen twee jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie, respectievelijk vervanging, komen voor 2/3 voor rekening van M. Hoffman. De datum van indiening van de reclamaties door opdrachtgever is beslissend voor de vaststelling welke regeling van toepassing is.
17.6 Indien door de fabrikant van bepaalde geleverde elementen (deuren, geleiderrails, etc…) een verdergaande garantie wordt gegeven aan M. Hoffman, zal deze garantie ook gelden voor opdrachtgever. Indien de leverancier van geleverde goederen beslist dat de reclamaties terecht zijn, zal worden gehandeld conform de eventuele fabrieks- en / of grossiersgarantie of zal M. Hoffman zelf het gebrek herstellen. Opdrachtgever dient hiertoe gelegenheid te geven, bij gebreke waarvan elke garantie vervalt.
17.7 Aanspraken op garantie worden nimmer verleend:
A. Indien aan het uitgevoerde werk en / of de leverantie andere en / of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was.
B. Indien zonder schriftelijke toestemming van M. Hoffman door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht.
C. Indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden.
D. Indien de ondervloeren niet goed of niet blijvend droog zijn.
E. Indien de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens M. Hoffman (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
F. Indien sprake is van normale slijtage.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1 M. Hoffman is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
C. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
D. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf en dergelijke;
E. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
18.2 M. Hoffman is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van M. Hoffman of van hen, die door M. Hoffman te werk zijn gesteld op de aan M. Hoffman opgedragen werk(en).
18.3 M. Hoffman zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
18.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van M. Hoffman.

Artikel 19. Overmacht
19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar M. Hoffman of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van M. Hoffman, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van M. Hoffman, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor M. Hoffman overmacht op, die M. Hoffman ontheft van zijn verplichting tot uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19.2 M. Hoffman is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleerde prestatie te betalen.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud
20.1 Zolang M. Hoffman geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen.
20.2 M. Hoffman heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zicht te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21. Wanprestatie en ontbinding
21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal M. Hoffman ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft M. Hoffman eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die M. Hoffman op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.                                                                                                             

Artikel 22. Betaling 

22.1 Bij het geven van de opdracht dient de opdrachtgever een aanbetaling van 60% te doen, zodat de benodigde materialen aangeschaft kunnen worden. Indien sprake is van bij te leveren apparatuur, dient de totale som van deze apparatuur, voor aanvang van de werkzaamheden, te worden betaald. Opdrachtgever zal dienovereenkomstig worden gefactureerd. De betaling dient uiterlijk plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het individuele contractnummer en/of factuurnummer. 22.2 Tijdens voltooiing van de opdracht volgt een 2e termijn van 30%.  22.3 Na voltooiing van de opdracht, dient de opdrachtgever de resterende 10% te betalen aan M. Hoffman. 22.4 Betalingen, ook die in termijnen, dienen terstond te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22.5 Overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.  22.6 Als moment van betaling geldt steeds het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van M. Hoffman is bijgeschreven.
22.7 Betaling geschiedt middels contante betaling of overschrijving van het verschuldigde bedrag op een, door M. Hoffman, daartoe aan te wijzen bank- of gironummer.
22.8 M. Hoffman is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22.9 M. Hoffman is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22.10 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat M. Hoffman zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
22.11 Opdrachtgever is in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met M. Hoffman, deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet.
22.12 Wanneer het verzuim niet binnen redelijke termijn gezuiverd wordt, is M. Hoffman gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 23. Geschillen
23.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van M. Hoffman, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.